spaarbankfondskatwijk.nlBeleidsplan

ALGEMEEN.

De Stichting Spaarbank Fonds Katwijk rekent het tot haar doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een evenwichtige samenleving in Nederland en in de regio Katwijk in het bijzonder.

Hiertoe verleent zij financiële ondersteuningen of initieert zelf ( vernieuwende ) projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking.

Vanuit de opvatting dat een evenwichtige samenleving wordt bevorderd door deelname van velen aan het maatschappelijk leven, steunt zij in het bijzonder initiatieven die samenhangen met begrippen als participatie, ontplooiing en educatie.

Hierbij onderscheidt de Stichting Spaarbank Fonds Katwijk de volgende aandachtsgebieden:

• Kunst en cultuur.
• Gezondheid en zorg.
• Sport en recreatie, zowel actief als passief.
• Natuur en milieu.
• Sociaal maatschappelijke of ideële projecten.
• Educatie.

RICHTLIJNEN EN CRITERIA ondersteuningsbeleid.

In aanvulling op de bepalingen in de statuten worden de volgende algemene criteria en richtlijnen gehanteerd:

• Het Spaarbank Fonds Katwijk verleent financiële ondersteuning aan privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk ter zake van het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang.

• De steun van het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van specifieke projecten waarbij in principe geen projecten worden gesteund, die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Daarbij genieten projecten met een breed maatschappelijk draagvlak de voorkeur.

• Steun kan ook worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele ( in de regel drie ) jaren, doch steun heeft nimmer een permanent karakter.

• Exploitatiekosten , niet projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie worden in principe niet gedekt.

• In principe verleent het fonds alleen steun aan concrete en benoembare projecten , die ten goede komen aan de Nederlandse samenleving.

• Projecten met een internationaal karakter worden in de regel niet gehonoreerd.

• Aanvragen voor financiële ondersteuning ten behoeve van of door een individu worden in principe niet in behandeling genomen.

• In principe wordt geen steun verleend aan institutionele particuliere vermogensfondsen.

• Aan overheden, overheidsinstellingen en structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen wordt in principe geen steun verleend, evenmin als aan commerciële instellingen.

• Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken politiek karakter wordt in principe geen financiële steun verleend.

• De aanvrager moet aantonen niet zelf te kunnen beschikken over ( voldoende ) geldelijke middelen om het project te kunnen financieren. Mocht de aanvrager in een later stadium toch blijken te ( kunnen ) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam, of over andere middelen of inkomsten, zonder het fonds hierover van tevoren schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht, dan kan restitutie van de verstrekte financiële steun worden verlangd.

• In alle andere gevallen is het oordeel van het bestuur van het fonds bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Het bestuur is niet gehouden te motiveren op grond waarvan een aanvraag tot financiële steun werd afgewezen.


BEPERKINGEN

Samenvattend, het fonds geeft in principe geen steun aan:

• Individuën.

• Instellingen en projecten met een strikt commerciële of politieke doelstelling.

• Internationale/buitenlandse projecten.

• Projecten, die reeds in een vergevorderd stadium verkeren.

• Instellingen, die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten en/of overheadkosten.

• Instellingen, die uitsluitend een niet projectgebonden aanvraag indienen.

• Instellingen, die over voldoende eigen vermogen beschikken om een aanvraag zelf te • kunnen financieren.

BEGROTING 2023

Op grond van historie, maar afhankelijk van het aantal te honoreren aanvragen en de hoogte van ieders bijdrage, wordt over 2023 verwacht maximaal een gelijk bedrag als het gecumuleerd netto beleggingsresultaat aan bijdragen uit te keren.

Dit uiteraard onder voorbehoud van naar het oordeel van het bestuur onvoorziene omstandigheden.

© 2013 spaarbankfondskatwijk.nl Noordeinde 4B, 2225 CS Katwijk zh .