spaarbankfondskatwijk.nlMeerjarenbeleidsplan

ALGEMEEN.

De Stichting Spaarbank Fonds Katwijk rekent het tot haar doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een evenwichtige samenleving in Nederland en in de regio Katwijk in het bijzonder.

Hiertoe verleent zij financiële ondersteuningen of initieert zelf (vernieuwende) projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking.

Vanuit de opvatting dat een evenwichtige samenleving wordt bevorderd door deelname van velen aan het maatschappelijk leven, steunt zij in het bijzonder initiatieven die samenhangen met begrippen als participatie, ontplooiing en educatie.

Hierbij onderscheidt de Stichting Spaarbank Fonds Katwijk de volgende aandachtsgebieden:

• Kunst en cultuur.
• Gezondheid en zorg.
• Sport en recreatie, zowel actief als passief.
• Natuur en milieu.
• Sociaal maatschappelijke of ideële projecten.
• Educatie.

RICHTLIJNEN EN CRITERIA (ondersteuningsbeleid).

In aanvulling op de bepalingen in de statuten worden de volgende algemene criteria en richtlijnen gehanteerd:

• Het Spaarbank Fonds Katwijk verleent financiële ondersteuning aan privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk ter zake van het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang.

• De steun van het fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van specifieke projecten waarbij in principe geen projecten worden gesteund, die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Daarbij genieten projecten met een breed maatschappelijk draagvlak de voorkeur.

• Steun kan ook worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele ( in de regel drie ) jaren, doch steun heeft nimmer een permanent karakter.

• Exploitatiekosten , niet projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie worden in principe niet gedekt.

• In principe verleent het fonds alleen steun aan concrete en benoembare projecten , die ten goede komen aan de Nederlandse samenleving.

• Projecten met een internationaal karakter worden in de regel niet gehonoreerd.

• Aanvragen voor financiële ondersteuning ten behoeve van of door een individu worden in principe niet in behandeling genomen.

• In principe wordt geen steun verleend aan institutionele particuliere vermogensfondsen.

• Aan overheden, overheidsinstellingen en structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen wordt in principe geen steun verleend, evenmin als aan commerciële instellingen.

• Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter wordt in principe geen financiële steun verleend.

• De aanvrager moet aantonen niet zelf te kunnen beschikken over ( voldoende ) geldelijke middelen om het project te kunnen financieren. Mocht de aanvrager in een later stadium toch blijken te ( kunnen ) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam, of over andere middelen of inkomsten, zonder het fonds hierover van tevoren schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht, dan kan restitutie van de verstrekte financiële steun worden verlangd.

• In alle andere gevallen is het oordeel van het bestuur van het fonds bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Het bestuur is niet gehouden te motiveren op grond waarvan een aanvraag tot financiële steun werd afgewezen.


BEPERKINGEN

Samenvattend, het fonds geeft in principe geen steun aan:

• Individuen.

• Instellingen en projecten met een strikt commerciële of politieke doelstelling.

• Internationale/buitenlandse projecten.

• Projecten, die reeds in een vergevorderd stadium verkeren.

• Instellingen, die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten en/of overheadkosten.

• Instellingen, die uitsluitend een niet projectgebonden aanvraag indienen.

• Instellingen, die over voldoende eigen vermogen beschikken om een aanvraag zelf te • kunnen financieren.

MEERJARENBELEID FINANCIEEL

Het bestuur tracht zoveel mogelijk inhoud te geven aan haar doelstelling op langere termijn.

Dit betekent dat zij streeft naar het honoreren van projecten die, naar haar mening, voldoen aan de doelstelling van het fonds tot een bedrag gelijk aan de netto beleggingsopbrengsten.

Afhankelijk van de mate waarin een project voldoet aan de doelstelling kunnen hogere bijdragen worden uitgekeerd, waardoor het eigen vermogen kan dalen.

Op grond van ervaringscijfers wordt verwacht dat in de nabije toekomst het eigen vermogen nominaal gelijk zal blijven.


Het beleid met betrekking tot de ontwikkeling van het vermogen van de stichting is niet gericht op in stand houding maar is gericht op de mate waarin het vermogen een bijdrage levert of in de toekomst kan leveren aan de doelstelling van de stichting. Ten aanzien van het beheer van de geldmiddelen is een beleggingsbeleid vastgesteld. Dit beleggingsbeleid is gebaseerd op de gepubliceerde adviezen van beleggingsanalisten, waarover zoveel mogelijk consensus bestaat. Telkenjare wordt dit beleggingsbeleid geactualiseerd.

PROGNOSE ONTWIKKELING VERMOGEN

Per 31 december 2020 was het vermogen 27% hoger dan het aanvangsvermogen.

"

© 2013 spaarbankfondskatwijk.nl Noordeinde 4B, 2225 CS Katwijk zh .